آبخوری طیور

انواع آبخوری طیور

/post-5

رشد مطلوب رابطه مستقیمی با مدیریت توزیع آب و غذا در سالن تولید دارد. معمولا مصرف آب 1.5 تا 2 برابر میزان مصرف دان می باشد، این نسبت بصورت تقریبی بوده و عواملی مثل میزان رطوبت محیط، کیفیت دان مورد استفاده و میزان سلامت گله در تغییرات این نسبت دخیل می باشند.توزیع مناسب و یکنواخت آب و دان در مرغداری برای تنظیم رشد جوجه ها و افزایش وزن آنها و جلوگیری از کاهش آب بدن آنها (دهیدراته شدن) ضروری است. رشد مطلوب رابطه مستقیمی با مدیریت توزیع آب و غذا در سالن تولید دارد. معمولا مصرف آب 1.5 تا 2 برابر میزان مصرف دان می باشد، این نسبت بصورت تقریبی بوده و عواملی مثل میزان رطوبت محیط، کیفیت دان مورد استفاده و میزان سلامت گله در تغییرات این نسبت دخیل می باشند.